นายนิคม ปักกาโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2015
ปรับปรุง 07/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 179903
Page Views 262966
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่  1
บทนำ
องค์ประกอบ  ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยนำเสนอดังนี้
 1. ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พรบ. กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา16 และ 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาหน้าที่ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา  3  ปี  โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนระยะยาว  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  เช่น แผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ  ซึ่งเป็นแผนระดับชฃาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัดตลอดจนยุทธศษสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ
 1. ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาตร์การพัฒนา
3.1  การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้  แต่ไม่ใด้กำหนดห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็น  4 ปี  ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าคิดไปข้างหน้า  ในอนาคตยาวนานเพียงใด อาจกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วงละ 5 ปี 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  จะต้องทำฐานให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ข้อมูลสำคัญของท้องถิ่น  จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
        3.3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน  สถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ประเมินวิเคราะห์ถึงโอกาสโดยการใช้           swot  analysis
        3.4 การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
 1. การกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. การกำหนดวัถตุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
 3. การกำหนดนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 4. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
 5. การอนุมัติและการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางการจัดทำนโยบาย  ทิศทาง  เป้าหมาย  การพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา  5  ปี  และตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
 
บทที่  2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
(1)  สภาพทั่วไป
        1.1  ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลหวาย  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลกู่สันตรัตน์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลนาดูน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
        1.2  เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงยางมีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด 30.00  ตารางกิโลเมตร
        1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง)
        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลูกคลื่นเป็นส่วนใหญ่  ไม่มีน้ำไหลผ่าน ลักษณะดินจากการสำรวจของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าตำบลดงยางมีดินอยู่ 2 ชุดได้แก่  ชุดดินร้อยเอ็ดและดินโคราช
        -  ชุดดินร้อยเอ็ด  มีประมาณ 80  %  ของพื้นที่ที่พบในหมู่บ้าน  มีลักษณะดินลึกการระบายน้ำเร็ว
มีความเหมาะสมพอประมาณในการปลูกข้าว  และพืชไร่  เป็นดินร่วนปนทรายและทรายปนร่วน  ชั้นล่างเป็นดินเหนียวความสมบูรณ์ของดินต่ำถึงปานกลางจึงต้องปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต
        -  ชุดดินโคราช  มีประมาณ  20 %  ของพื้นที่ตำบลพบกระจายเป็นหย่อมในบริเวณ หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,9,10  ลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหน้าดินลึก  ความลาดชัน  2-6 %  ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว  เพราะดินไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้  มีความเหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่  แต่ต้องรักษาความสมบูรณ์ของดิน  เช่น  การไถในแนวระดับ  การสร้างดิน  การปลูกพืชในแนวระดับการระบายน้ำและอื่นๆ
        ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน กล่าวคือในช่วงที่มีมรสุมฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ทั้งนี้สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดมีความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 77 % (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  จำนวนหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ผู้นำหมู่บ้าน
1 บ้านดงยาง 121 นายสมเพชร  ปักกาโล
2 บ้านหนองโปร่ง 93 นายพรมมี  สนามพรม
3 บ้านหนองแคน 31 นายชัยวุฒิ  นนท์ตา
4 บ้านยางดินเหลือง 137 นายเธียรชัย  พินทะปะกัง
5 บ้านโคกเครือ 142 นายสนั่น  ปะราชิโก
6 บ้านหัวฝาย 67 นายบุญสี  กะตะศิลา
7 บ้านโนนตาล 49 นายไพฑูรย์  ปัดตาลาคะ
8 บ้านหนองผง 125 นายพรมมา  ปะวังคะภู
9 บ้านเครือซูด 101 นายศีลธรรม  ปัดชัยโย
10 บ้านหลุบควัน 121 นายบุญสวน ปาสารักษ์
11 บ้านเมืองหงส์ 32 นายกำจัด นามมะ
รวม 1,019  
***  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2557  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
1.5  จำนวนประชากร
                จำนวนประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยางที่อยู่ในพื้นที่ประชากร  ทั้งสิ้น 4,371 คน  แยกเป็นชาย 2,172  คน  หญิง 2,199 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  145.7  คน/ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม(คน)
1 บ้านดงยาง 269 259 528
2 บ้านหนองโปร่ง 169 181                                       350
3 บ้านหนองแคน 60 69 129
4 บ้านยางดินเหลือง 309 316 625
5 บ้านโคกเครือ 301 320 621
6 บ้านหัวฝาย 156 138 294
7 บ้านโนนตาล 102 91 193
8 บ้านหนองผง 270 273 543
9 บ้านเครือซูด 230 229 459
10 บ้านหลุบควัน 239 255 494
11 บ้านเมืองหงส์ 67 68        135
รวม 2,172 2,199 4,371
***  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2557  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
 
ตารางรายชื่อหมู่บ้านที่มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 
ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ(ที่อ่าน)
1 1 บ้านดงยาง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
2 2 บ้านหนองโปร่ง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
3 3 บ้านหนองแคน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
4 4 บ้านยางดินเหลือง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
5 5 บ้านโคกเครือ ร้านค้าชุมชน
6 6 บ้านหัวฝาย ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
7 7 บ้านโนนตาล ศูนย์  กศน. หมู่บ้าน
8 8 บ้านหนองผง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
9 9 บ้านเครือซูด ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
10 10 บ้านหลุบควัน ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
11 11 บ้านเมืองหงส์ ศาลากลางบ้าน
 
       
1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลสุขาภิบาลในตำบล)
                -  จำนวนเทศบาล        -  แห่ง
                -  จำนวนสุขาภิบาล     -  แห่ง
 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
        2.1  อาชีพ   ประชากรในเขตพื้นที่ อบต.  ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง  พอหมดฤดูทำนาก็จะอพยพแรงงานไปทำงานตามเมืองใหญ่ๆเช่น กรุงเทพฯ เป็นต้น
        2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                -  ธนาคาร         -   แห่ง
                -  โรงแรม          -   แห่ง
                -  ปั๊มน้ำมัน        -   แห่ง
                -  โรงงานอุตสาหกรรม        -   แห่ง
                -  โรงสีข้าวในชุมชน   11   แห่ง
                -  ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ     1   แห่ง
               
3.  สภาพทางสังคม
        3.1  การศึกษา
                -  ข้อมูลด้านการศึกษา        
                        โรงเรียนประถมศึกษา          5      แห่ง
                        โรงเรียนมัธยมศึกษา            1      แห่ง
                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน      3      แห่ง
                        โรงเรียนอาชีวศึกษา            -       แห่ง
                        โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง              -       แห่ง
 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
 
ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียนชาย/คน จำนวนนักเรียน
หญิง/คน
รวม/คน
โรงเรียนบ้านดงยาง 66 76 142
โรงเรียนบ้านหนองแคน หัวฝาย 5 5 10
โรงเรียนบ้านหนองผง 29 32 61
โรงเรียนบ้านเครือซูด 54 45 99
โรงเรียนบ้านหลุบควัน เมืองหงส์ 22 14 36
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงยาง 10 17 27
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผง 13 15 28
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเครือซูด 19 18 37
ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2557
 
                -  ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
                        กลุ่มสนใจ                          -       กลุ่ม
                        วิชาชีพระยะสั้น                          -       กลุ่ม
                        ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน          11    แห่ง
                        ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(กศน.ประจำตำบล)       1      แห่ง
                -  การศึกษาอื่นๆ
                        โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรวม                -       แห่ง
                        หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล        -       แห่ง
        3.2  การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
                -  การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
                -  มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   วัด , ที่พักสงฆ์         จำนวน              6      แห่ง
                   มัสยิด                     จำนวน              -       แห่ง
                   โบสถ์                     จำนวน              -       แห่ง
                -  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
-  ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน
 -  มีประเพณีงานบุญ   12  เดือน  (บุญเดือนสาม (บุญผะเหวด))
3.3  การสาธารณสุข
                (1)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการดังนี้
                        -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                      จำนวน      -  แห่ง
                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล    จำนวน      2  แห่ง
                        (บ้านดงยาง และบ้านหนองผง)
                        -  สำนักงานส่วนมาลาเรีย                             จำนวน      -  แห่ง
                        -  สถานพยาบาลเอกชน                               จำนวน      -  แห่ง
                        -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            จำนวน      -  แห่ง
                (2)  จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข
                        -  แพทย์                                    จำนวน      -  คน
                        -  ทันตแพทย์                                     จำนวน  -  คน
                        -  เภสัชกร                                  จำนวน      -  คน
                        -  พยาบาลวิชาชีพ                              จำนวน      2 คน
                        -  นักบริหารงานสาธารณสุข                 จำนวน  3 คน
-  จพง.สาธารณสุขชุมชน                            จำนวน      1  คน
                (3)  อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
       
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        -  สถานีตำรวจ           -       แห่ง
                        -  สถานีดับเพลิง         -       แห่ง
4.  การบริการพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม
 การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  มีการคมนาคมทางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เป็นพาหนะในการไปติดต่อทำธุระ  สภาพถนนส่วนใหญ่  โดยทั่วไปเป็นถนนลูกรังและถนนดิน  และถนนลาดยางบางส่วน  ตัดเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  สามารถใช้ทางติดต่อกันได้ดีเป็นบางฤดูกาล  ในฤดูฝนสภาพถนนจะเป็น  บ่อน้ำขัง  ทำให้การเดินทางต้องลำบากล่าช้า  เสียเวลา  ในช่วงฤดูแล้งจะเป็นฝุ่น
การคมนาคมติดต่อกันภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงยางและอำเภอนาดูนใช้เส้นทางติดต่อคมนาคมมีถนนติดต่อ  3  สาย   คือ
1.  ถนนสายบ้านโนนเห็ดไค - อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านโคกเครือ, บ้านเครือซูด,บ้านยางดินเหลือง,  บ้านดงยาง,บ้านหนองโปร่ง,บ้านโนนตาล
2.  ถนนสายบ้านหัวฝาย  -อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านหัวฝาย,บ้านหนองแคน,บ้านหลุบควัน,บ้านเมืองหงส์
3.  ถนนสายบ้านหนองผง  -อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านหนองผง, บ้านยางดินเหลือง, บ้านดงยาง, บ้านหนองทุ่ม, บ้านเปลือยน้อย, บ้านดงสวรรค์
4.2  การโทรคมนาคม
        -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข -       แห่ง
        -  สถานีโทรเลขคมนาคม             -       แห่ง
4.3  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า )  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมี  11  หมู่บ้าน
 1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
-     ลำน้ำ/ลำห้วย /คลอง     -    5  สาย
-     น้ำ  หนองและอื่นๆ                -   22   แห่ง
 
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย                               -     4        แห่ง
-  บ่อน้ำโยก                       -     21      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น                -     14      แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                 -     14  แห่ง
 
5.  ข้อมูลอื่น ๆ
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบล)
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทแร่ธาตุที่สำคัญ  ป่าไม้ในพื้นที่  อบต.  ดงยาง  มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ 530 ไร่  ในบริเวณ  พื้นที่บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 6  และบ้านหลุบควัน  หมู่ที่  10  มีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับไปกับพื้นที่ปลูกพืชไร่ของเกษตรกร
-  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ในพื้นที่ อบต.  มีแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ลำห้วย  หนอง  กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ดังนี้
-  หนองหมู  หนองก๊วก  และหนองเฮีย  ในพื้นที่หมู่ที่  1
-  หนองฝายใหญ่  หนองแคน  ลำห้วยหนองโปร่ง-โนนตาล  ลำห้วยดงกระหนอน  และสระน้ำในสวนสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่  2
-  หนองไผ่  และหนองแคน  ในพื้นที่หมู่ที่  3
-  ลำห้วยฝายน้อย  ไหลผ่านหมู่ที่  4,5
-  หนองฝายน้อย  และหนองไม้งาม  ในพื้นที่หมู่ที่  4 
-  หนองคูขาด  หนองเครือซูด  และหนองปักสอ ลำห้วยแหมบ ในพื้นที่หมู่ที่  5
-  หนองฝายและหนองน้ำจั้น สระโรงเรียน ในพื้นที่หมู่ที่  6
-  หนองมะตาล(หนองสาธารณะ)  ในพื้นที่หมู่ที่ 7
-  หนองผง และสระคานฮุง ในพื้นที่หมู่ที่  8
-  หนองตาทุย  ในพื้นที่หมู่ที่  9
-  หนองหลุบควัน  ลำห้วยวังเวิน ลำห้วยโสกผักแว่น สระวัดบ้านหลุบควัน  ในพื้นที่หมู่ที่  10
 1. มวลชนจัดตั้ง
-    ลูกเสือชาวบ้าน                    1        รุ่น    จำนวน       200     คน
-    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           3          รุ่น       จำนวน       127     คน
6. ศักยภาพในตำบล
6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1)   จำนวนบุคลากร    จำนวน                                24    คน
    -    ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         6      คน
แยกเป็น  ข้าราชการ 4  คน พนักงานจ้าง  2 คน
-     ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                5      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ 4  คน พนักงานจ้าง 1 คน
-     ตำแหน่งในส่วนโยธา                                    4      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ 1 คน พนักงานจ้าง 3 คน
-     ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม                      1       คน
-     ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม           8      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ  4 คน พนักงานจ้าง 4 คน
(2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร
 • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                         8      คน
 • ปริญญาตรี                                            13    คน
 • สูงกว่าปริญญาตรี                                   3      คน
            6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1)  การรวมกลุ่มของประชาชน  ดังนี้
            -  กลุ่มอาชีพ              14    กลุ่ม
            -  กลุ่มออมทรัพย์        11    กลุ่ม
            -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  11    กลุ่ม
-  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงยาง                                   -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงยาง
-  กลุ่มสตรีแม่บ้าน
  (2)  จุดเด่นของพื้นที่
    1.  สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่การทำการเกษตร
2.  มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การศึกษาถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย
    3.  มีโรงเรียนประถมศึกษาที่ให้การศึกษากับเด็กในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
    4.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบลเพื่อบริการประชาชนด้านสุขภาพ
    5.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
    6.  มีการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
    7.  มีถนนเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตัวอำเภอสามารถเข้าออกได้หลายทาง
    8. มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
    9. มีน้ำประปาทุกหมู่บ้าน
    10. มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
(3)  จุดด้อยของพื้นที่
    1.  ถนนที่ใช้การคมนาคม  ไม่สะดวก เพราะถนนส่วนมากเป็นถนนดิน ลูกรัง  และถนนลาดยางบางส่วน  ฤดูฝนถนนจะชำรุดมาก ทำให้น้ำขัง  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถนนเละ  หน้าแล้งเป็นฝุ่นกระจาย  ทำให้การคมนาคมการสัญจรไปมาไม่สะดวก การติดต่อราชการทำให้ล่าช้า 
2.  แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรมีความตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี
3.  ประปาหมู่บ้านผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.  พื้นที่บางส่วนใช้เป็นที่ทิ้งขยะจากทางเทศบาลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
5.  มีการอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น
6.  ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลเพราะลูกหลานเข้าไปทำงานในเมือง
 
 
 
 
โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล   กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว   และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังน