นายนิคม ปักกาโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2015
ปรับปรุง 07/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 179907
Page Views 262970
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
(1)  สภาพทั่วไป
        1.1  ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลหวาย  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลกู่สันตรัตน์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลนาดูน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
        1.2  เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงยางมีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด 30.00  ตารางกิโลเมตร
        1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง)
        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลูกคลื่นเป็นส่วนใหญ่  ไม่มีน้ำไหลผ่าน ลักษณะดินจากการสำรวจของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าตำบลดงยางมีดินอยู่ 2 ชุดได้แก่  ชุดดินร้อยเอ็ดและดินโคราช
        -  ชุดดินร้อยเอ็ด  มีประมาณ 80  %  ของพื้นที่ที่พบในหมู่บ้าน  มีลักษณะดินลึกการระบายน้ำเร็ว
มีความเหมาะสมพอประมาณในการปลูกข้าว  และพืชไร่  เป็นดินร่วนปนทรายและทรายปนร่วน  ชั้นล่างเป็นดินเหนียวความสมบูรณ์ของดินต่ำถึงปานกลางจึงต้องปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต
        -  ชุดดินโคราช  มีประมาณ  20 %  ของพื้นที่ตำบลพบกระจายเป็นหย่อมในบริเวณ หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,9,10  ลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหน้าดินลึก  ความลาดชัน  2-6 %  ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว  เพราะดินไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้  มีความเหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่  แต่ต้องรักษาความสมบูรณ์ของดิน  เช่น  การไถในแนวระดับ  การสร้างดิน  การปลูกพืชในแนวระดับการระบายน้ำและอื่นๆ
        ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน กล่าวคือในช่วงที่มีมรสุมฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ทั้งนี้สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดมีความชื้นเฉลี่ย เท่ากับ 77 % (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  จำนวนหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ผู้นำหมู่บ้าน
1 บ้านดงยาง 128 นายสมเพชร  ปักกาโล
2 บ้านหนองโปร่ง 98 นายพรมมี  สนามพรม
3 บ้านหนองแคน 31 นายชัยวุฒิ  นนท์ตา
4 บ้านยางดินเหลือง 138 นายเธียรชัย  พินทะปะกัง
5 บ้านโคกเครือ 147 นายสนั่น  ปะราชิโก
6 บ้านหัวฝาย 67 นายบุญสี  กะตะศิลา
7 บ้านโนนตาล 49 นายไพฑูรย์  ปัดตาลาคะ
8 บ้านหนองผง 126 นายพรมมา  ปะวังคะภู
9 บ้านเครือซูด 104 นายศีลธรรม  ปัดชัยโย
10 บ้านหลุบควัน 127 นายบุญสวน ปาสารักษ์
11 บ้านเมืองหงส์ 3ภ นายกำจัด นามมะ
รวม 1,049  
***  ข้อมูล ณ เดือน29 พฤษภาคม 2558  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
1.5  จำนวนประชากร
                จำนวนประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยางที่อยู่ในพื้นที่ประชากร  ทั้งสิ้น 4,351 คน  แยกเป็นชาย 2,175  คน  หญิง 2,176 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ   145 คน/ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม(คน)
1 บ้านดงยาง 268 260 528
2 บ้านหนองโปร่ง 174 181                                       355
3 บ้านหนองแคน 61 69 130
4 บ้านยางดินเหลือง 311 305 616
5 บ้านโคกเครือ 298 312 610
6 บ้านหัวฝาย 157 130 287
7 บ้านโนนตาล 100 90 190
8 บ้านหนองผง 262 275 537
9 บ้านเครือซูด 231 229 460
10 บ้านหลุบควัน 246 257 503
11 บ้านเมืองหงส์ 67 68        135
รวม 2,175 2,176 4,351
***  ข้อมูล ณ เดือน  29 พฤษภาคม  2558  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
 
ตารางรายชื่อหมู่บ้านที่มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 
ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ(ที่อ่าน)
1 1 บ้านดงยาง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
2 2 บ้านหนองโปร่ง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
3 3 บ้านหนองแคน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
4 4 บ้านยางดินเหลือง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
5 5 บ้านโคกเครือ ร้านค้าชุมชน
6 6 บ้านหัวฝาย ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
7 7 บ้านโนนตาล ศูนย์  กศน. หมู่บ้าน
8 8 บ้านหนองผง ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
9 9 บ้านเครือซูด ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
10 10 บ้านหลุบควัน ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
11 11 บ้านเมืองหงส์ ศาลากลางบ้าน
 
       
1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลสุขาภิบาลในตำบล)
                -  จำนวนเทศบาล        -  แห่ง
                -  จำนวนสุขาภิบาล     -  แห่ง
 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
        2.1  อาชีพ   ประชากรในเขตพื้นที่ อบต.  ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง  พอหมดฤดูทำนาก็จะอพยพแรงงานไปทำงานตามเมืองใหญ่ๆเช่น กรุงเทพฯ เป็นต้น
        2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                -  ธนาคาร         -   แห่ง
                -  โรงแรม          -   แห่ง
                -  ปั๊มน้ำมัน        -   แห่ง
                -  โรงงานอุตสาหกรรม        -   แห่ง
                -  โรงสีข้าวในชุมชน   11   แห่ง
                -  ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ     1   แห่ง
               
3.  สภาพทางสังคม
        3.1  การศึกษา
                -  ข้อมูลด้านการศึกษา        
                        โรงเรียนประถมศึกษา          5      แห่ง
                        โรงเรียนมัธยมศึกษา            1      แห่ง
                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน      3      แห่ง
                        โรงเรียนอาชีวศึกษา            -       แห่ง
                        โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง              -       แห่ง
                -  ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
                        กลุ่มสนใจ                          -       กลุ่ม
                        วิชาชีพระยะสั้น                          -       กลุ่ม
                        ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน          11    แห่ง
                        ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(กศน.ประจำตำบล)       1      แห่ง
                -  การศึกษาอื่นๆ
                        โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรวม                -       แห่ง
                        หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล        -       แห่ง
        3.2  การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
                -  การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
                -  มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   วัด , ที่พักสงฆ์         จำนวน              6      แห่ง
                   มัสยิด                     จำนวน              -       แห่ง
                   โบสถ์                     จำนวน              -       แห่ง
                -  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
-  ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน
 -  มีประเพณีงานบุญ   12  เดือน  (บุญเดือนสาม (บุญผะเหวด))
3.3  การสาธารณสุข
                (1)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการดังนี้
                        -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                      จำนวน      -  แห่ง
                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล    จำนวน      2  แห่ง
                        (บ้านดงยาง และบ้านหนองผง)
                        -  สำนักงานส่วนมาลาเรีย                             จำนวน      -  แห่ง
                        -  สถานพยาบาลเอกชน                               จำนวน      -  แห่ง
                        -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            จำนวน      -  แห่ง
                (2)  จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข
                        -  แพทย์                                    จำนวน      -  คน
                        -  ทันตแพทย์                                     จำนวน  -  คน
                        -  เภสัชกร                                  จำนวน      -  คน
                        -  พยาบาลวิชาชีพ                              จำนวน      2 คน
                        -  ผอ.รพ.สต.                                     จำนวน  2 คน
                        -  นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน                    จำนวน  1  คน
-  จพง.สาธารณสุขชุมชน                            จำนวน      2  คน
                (3)  อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
       
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        -  สถานีตำรวจ           -       แห่ง
                        -  สถานีดับเพลิง         -       แห่ง
4.  การบริการพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม
 การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  มีการคมนาคมทางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เป็นพาหนะในการไปติดต่อทำธุระ  สภาพถนนส่วนใหญ่  โดยทั่วไปเป็นถนนลูกรังและถนนดิน  และถนนลาดยางบางส่วน  ตัดเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  สามารถใช้ทางติดต่อกันได้ดีเป็นบางฤดูกาล  ในฤดูฝนสภาพถนนจะเป็น  บ่อน้ำขัง  ทำให้การเดินทางต้องลำบากล่าช้า  เสียเวลา  ในช่วงฤดูแล้งจะเป็นฝุ่น
การคมนาคมติดต่อกันภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงยางและอำเภอนาดูนใช้เส้นทางติดต่อคมนาคมมีถนนติดต่อ  3  สาย   คือ
1.  ถนนสายบ้านโนนเห็ดไค - อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านโคกเครือ, บ้านเครือซูด,บ้านยางดินเหลือง,  บ้านดงยาง,บ้านหนองโปร่ง,บ้านโนนตาล
2.  ถนนสายบ้านหัวฝาย  -อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านหัวฝาย,บ้านหนองแคน,บ้านหลุบควัน,บ้านเมืองหงส์
3.  ถนนสายบ้านหนองผง  -อำเภอนาดูน  ผ่านบ้านหนองผง, บ้านยางดินเหลือง, บ้านดงยาง, บ้านหนองทุ่ม, บ้านเปลือยน้อย, บ้านดงสวรรค์
4.2  การโทรคมนาคม
        -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข -       แห่ง
        -  สถานีโทรเลขคมนาคม             -       แห่ง
4.3  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า )  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมี  11  หมู่บ้าน
  1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
-     ลำน้ำ/ลำห้วย /คลอง     -    5  สาย
 แหล่งน้ำในพื้นที่ อบต.  มีแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ลำห้วย  หนอง  กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ดังนี้
-  หนองหมู  หนองก๊วก  และหนองเฮีย  ในพื้นที่หมู่ที่  1
-  หนองฝายใหญ่  หนองแคน  ลำห้วยหนองโปร่ง-โนนตาล  ลำห้วยดงกระหนอน  และสระน้ำในสวนสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่  2
-  หนองไผ่  และหนองแคน  ในพื้นที่หมู่ที่  3
-  ลำห้วยฝายน้อย  ไหลผ่านหมู่ที่  4,5
-  หนองฝายน้อย  และหนองไม้งาม  ในพื้นที่หมู่ที่  4 
-  หนองคูขาด  หนองเครือซูด  และหนองปักสอ ลำห้วยแหมบ ในพื้นที่หมู่ที่  5
-  หนองฝายและหนองน้ำจั้น สระโรงเรียน ในพื้นที่หมู่ที่  6
-  หนองมะตาล(หนองสาธารณะ)  ในพื้นที่หมู่ที่ 7
-  หนองผง และสระคานฮุง ในพื้นที่หมู่ที่  8
-  หนองตาทุย  ในพื้นที่หมู่ที่  9
-  หนองหลุบควัน  ลำห้วยวังเวิน ลำห้วยโสกผักแว่น สระวัดบ้านหลุบควัน  ในพื้นที่หมู่ที่  10
 
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย                               -     4        แห่ง
-  บ่อน้ำโยก                       -     21      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น                -     14      แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                 -     14  แห่ง
 
 
5.  ข้อมูลอื่น ๆ
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบล)
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง  ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทแร่ธาตุที่สำคัญ  ป่าไม้ในพื้นที่  อบต.  ดงยาง  มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ 530 ไร่  ในบริเวณ  พื้นที่บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 6  และบ้านหลุบควัน  หมู่ที่  10  มีลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับไปกับพื้นที่ปลูกพืชไร่ของเกษตรกร
  1. มวลชนจัดตั้ง
-    ลูกเสือชาวบ้าน                    2        รุ่น    จำนวน       310     คน
-    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           3          รุ่น       จำนวน       127     คน
6. ศักยภาพในตำบล
6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1)   จำนวนบุคลากร    จำนวน                                26    คน
    -    ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         6      คน
แยกเป็น  ข้าราชการ 4  คน พนักงานจ้าง  2 คน
-     ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                6      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ 5  คน พนักงานจ้าง 1 คน
-     ตำแหน่งในส่วนโยธา                                    5      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 3 คน
-     ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม                      1       คน
-     ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม           8      คน
                          แยกเป็น  ข้าราชการ  4 คน พนักงานจ้าง 4 คน
(2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร
  • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                         8      คน
  • ปริญญาตรี                                            13    คน
  • สูงกว่าปริญญาตรี                                   4      คน
            6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1)  การรวมกลุ่มของประชาชน  ดังนี้
            -  กลุ่มอาชีพ              14    กลุ่ม
            -  กลุ่มออมทรัพย์        11    กลุ่ม
            -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  11    กลุ่ม
-  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงยาง                                   -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงยาง
-  กลุ่มสตรีแม่บ้าน
  (2)  จุดเด่นของพื้นที่
    1.  สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่การทำการเกษตร
2.  มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การศึกษาถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย
    3.  มีโรงเรียนประถมศึกษาที่ให้การศึกษากับเด็กในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
    4.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบลเพื่อบริการประชาชนด้านสุขภาพ
    5.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
    6.  มีการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
    7.  มีถนนเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านและตัวอำเภอสามารถเข้าออกได้หลายทาง
    8. มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
    9. มีน้ำประปาทุกหมู่บ้าน
    10. มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
(3)  จุดด้อยของพื้นที่
    1.  ถนนที่ใช้การคมนาคม  ไม่สะดวก เพราะถนนส่วนมากเป็นถนนดิน ลูกรัง  และถนนลาดยางบางส่วน  ฤดูฝนถนนจะชำรุดมาก ทำให้น้ำขัง  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถนนเละ  หน้าแล้งเป็นฝุ่นกระจาย  ทำให้การคมนาคมการสัญจรไปมาไม่สะดวก การติดต่อราชการทำให้ล่าช้า 
2.  แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรมีความตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี
3.  ประปาหมู่บ้านผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.  พื้นที่บางส่วนใช้เป็นที่ทิ้งขยะจากทางเทศบาลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
5.  มีการอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น
6.  ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลเพราะลูกหลานเข้าไปทำงานในเมือง