นายนิคม ปักกาโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2015
ปรับปรุง 07/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 179905
Page Views 262968
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
“สร้างความสามัคคี สืบสานงานประเพณี  มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  มีอาชีพและเพิ่มรายได้ พึงพาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
นโยบายและพันธกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. จัดให้มีการสร้างและบำรุงเส้นทาง  ให้ได้มาตรฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งให้ได้รับความสะดวกครอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม
 2. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
 3. จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค  ตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสม
 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำ และระบบเก็บกักน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  ตามความเหมาะสม 
ด้านเศรษฐกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  โดยสนับสนุนแหล่งเงินทุน  แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมือ  อบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด การจัดการและการรวมกลุ่ม
 2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ขยายกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ด้านสังคม
 1. จัดให้มีทีมงานป้องกันภัย  ระบบป้องกันภัยที่เข้มแข็ง  มีอุปกรณ์และเครื่องมือใช้อย่างครบถ้วน  เพื่อให้สามารถป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนให้มีความเข้มแข็ง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติดทุกประเภท
 3. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรต่างๆของตำบล
 5. เพิ่มมาตรการป้องกันภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนตำบลดงยาง
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 1. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  พื้นที่สาธารณประโยชน์  พื้นที่ป่าไม้  ร่วมกันหามาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดให้มีสถานที่พักผ่อน ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ
 3. จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย  การแยกขยะ การทำลาย และจัดหาสถานที่กำจัดขยะ
 4. จัดให้มีการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศทางน้ำและทางพื้นดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาให้มีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพ  และการศึกษาทางเลือกของประชาชน
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักพระพุทธศาสนา มาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านสาธารณสุข
 1. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
 2. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างทันการและทั่วถึง
 3. บูรณาการในการทำงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนตำบลดงยางให้มีความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารจัดการ
 1. บริหารงานโปร่งใส  ถูกต้อง รวดเร็ว โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนา
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 3. บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  ลดขั้นตอน  ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.
 5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ  และบูรณาการกับหน่วยงานพัฒนาอื่นๆให้ได้มาซึ่งงบประมาณ โครงการและตอบสนองความต้องการของชุมชน
จัดอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ